Over ons

Missie
Voedselbank Achtkarspelen (VBA) verstrekt gezonde  levensmiddelen en verzorgingsproducten aan inwoners van de gemeente Achtkarspelen die weinig inkomen hebben (op basis van de NIBUD-norm), verstrekt praktische hulp en informatie, en biedt ondersteuning. Wij doen dat uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van pakketten met levensmiddelen, aangevuld met verzorgingsproducten. Om de klanten van voldoende levensmiddelen  te kunnen voorzien, werkt VBA samen met bedrijven, instellingen (o.a. kerken en scholen), overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de ergste armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Hulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden
Alle vrijwilligers binnen VBA hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

 • We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.
 • We verstrekken gratis voedsel en non-food (o.a. verzorgingsproducten) die door anderen worden gedoneerd of die worden ingekocht.
 • We verstrekken voedsel en non-food uitsluitend aan onze klanten.
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel in evenwichtig samengestelde en kwantitatief volwaardige pakketten.
 • We verdelen de levensmiddelen zo eerlijk mogelijk over onze klanten.
 • We behandelen onze klanten met respect.
 • We zijn neutraal, onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) en transparant in onze verantwoording.
 • We spreken elkaar met respect aan op het hanteren van bovenstaande kernwaarden in ons handelen.

Doelstelling
VBA heeft als hoofddoelstelling het bestrijden van (verborgen) armoede.

VBA werkt samen op het gebied van kennis, transport en voedseloverschotten met het RDC Friesland (Regionaal Distributiecentrum in Drachten).

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Achtkarspelen heeft de volgende samenstelling:

 • Engbert van Esch: voorzitter (algemene taken, regionale en landelijke contacten)
 • Maaike Dotinga: secretaris
 • Tjeerd Dijkema: penningmeester
 • Evert Borger: cliëntenzorg
 • Klaske van der Weij: voedselveiligheid
 • Dietha Paauw: inkoop en fondsenverwerving

E-mail:  info@vb8.nl

ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als het goede doel de ANBI status heeft.

De Stichting Voedselbank Achtkarspelen is  m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI.

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Achtkarspelen
Kamer van Koophandel onder nummer: 01143868
Fiscaal nummer (RSIN): 8203.38.564
E-mail: bestuur@voedselbankachtkarspelen.nl
Website: www.voedselbankachtkarspelen.nl
Adres: De Zoom 22-e 9231 DX Surhuisterveen
IBAN: NL97 RABO 0149 4806 44

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Achtkarspelen intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Achtkarspelen , krijgt u het resultaat.

Beloningsbeleid
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning krijgen. In bepaalde gevallen worden alleen de kosten die gemaakt zijn voor de Voedselbank vergoed.

Doelstelling
De doelstelling is: het bestrijden van (verborgen) armoede.

Jaarverslagen
Er wordt jaarlijks een verslag gedaan van de activiteiten, een financiële verantwoording en een begroting voor het komende jaar gemaakt. Deze zijn hieronder te downloaden.

Jaarstukken

Geschiedenis

De aanzet van het oprichten van een voedselbank in de gemeente Achtkarspelen kwam vanuit Drachten. Het bleek dat ook inwoners van de gemeente Achtkarspelen daar aanklopten voor een voedselpakket. Daar konden ze echter niet terecht, aangezien de begrenzing per gemeente is bepaald. De roep naar een voedselbank in Achtkarspelen werd dan ook steeds groter, in januari 2009 is dan ook de Stichting Voedselbank Achtkarspelen, kortweg SVA, opgericht.

De Nederlandse Voedselbank bestaat sinds 2002. De hoofddoelstellingen zijn het tegengaan van verspillingen van levensmiddelen en het tegengaan van armoede. De werkzaamheden worden puur door vrijwilligers verricht. Er zijn dan ook geen mensen in loondienst.
Het gaat er om dat door vrijwilligers verzameld voedsel – dat anders moet worden vernietigd – wordt uitgedeeld aan medeburgers, die (tijdelijk) door omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt. Op de voedselveiligheid wordt nauwkeurig toegezien, waarbij de gestelde overheidsregels voor voedselveiligheid worden gehanteerd.

In Friesland zijn in zeventien gemeenten voedselbanken gevestigd. Deze voedselbanken werken samen in een Stichting met de naam RDC (Regionaal Distributiecentrum Friesland). Vanuit deze organisatie wordt landelijk beschikbaar voedsel verdeeld over onze provincie.

Een recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 10 Friese huishoudens van een laag inkomen leeft, waarvan de helft erg moeilijk kan rondkomen. Binnen deze groep leeft 1 op de 8 kinderen onder de armoedegrens.

Vacatures

Meer dan 200 mensen (volwassenen en kinderen) in Achtkarspelen leven onder de armoedegrens. We vinden dat niemand honger hoeft te hebben en dat mensen in moeilijke omstandigheden moeten kunnen rekenen op een voedselpakket met voldoende gezonde levensmiddelen. Deze pakketten vertegenwoordigen een behoorlijke winkelwaarde waardoor men aanzienlijke kostenbesparingen kan realiseren op het beschikbare, te besteden, weekgeld. Wij kijken daarbij eerst naar de mensen, zijn ruimhartig in het verlenen van hulp en werken nauw samen met een aantal hulpverleningsinstanties.

Ruim 50 vrijwilligers delen, direct of indirect, elke twee weken voedselpakketten uit aan alleenstaanden, kleine en grote gezinnen. Bedrijven, instellingen, particulieren en de Gemeente Achtkarspelen helpen ons daarbij. Heb je weleens nagedacht om vrijwilliger te worden?

Wat krijg je daarvoor terug?
Je draagt bij aan één van de meest relevante goede doelen-organisaties in Achtkarspelen.

 • Je wordt onderdeel van een bijzondere organisatie die louter bestaat uit onbetaalde vrijwilligers.
 • Je krijgt enorm veel waardering van alle belanghebbenden bij de Voedselbank.
  Je werkt samen met een collegiaal bestuur.
 • Reiskosten worden vergoed.

Contact
Voor vragen kan contact worden opgenomen met voorzitter Engbert van Esch (06-22454071)

Privacystatement Voedselbank Achtkarspelen

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij jou in dit document informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Voedselbank jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 • Zo zullen we, wanneer je een aanvraag doet om klant te worden van de Voedselbank, in elk geval vragen om jouw contactgegevens, geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven.
 • Wanneer je als vrijwilliger bij een Voedselbank wilt meehelpen, zullen wij jouw contactgegevens, jouw motivatiebrief en de gegevens uit jouw cv verwerken.
 • Als je een donatie wilt doen aan de Voedselbank verwerken wij onder andere jouw contactgegevens en bankrekeningnummer, en eventueel of je wilt dat jouw donatie anoniem blijft.
 • Tot slot verwerken wij ook de contactgegevens van jou als je leverancier bent voor de Voedselbank.
 • Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Voedselbank, zullen wij jouw naam en e-mailadres verwerken.

De Voedselbank draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van jouw persoonsgegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is en ook zullen we jouw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wij hier van jou toestemming voor hebben gekregen. Je kunt jouw toestemming altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot jouw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat jouw gegevens altijd goed beveiligd zijn. We zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. In de meeste gevallen betekent dit dat de gegevens zullen worden bewaard totdat je niet langer van een van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent.

Rechten
Op grond van de wet heb je recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast heb je recht om jouw persoonsgegevens te laten wijzigen indien jouw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook heb je op grond van de wet het recht om van de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen, zodat je deze gegevens bijvoorbeeld gemakkelijk kunt aanleveren bij een andere instantie.

Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt, zullen wij ze uit onze bestanden verwijderen. Wanneer wij naar jouw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar jouw mening persoonsgegevens onjuist zouden hebben verwerkt, heb je het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Jouw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Je hebt voorts op grond van de wet de mogelijkheid om de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten (dit is het recht op beperking). We mogen dan gedurende deze periode jouw persoonsgegevens slechts beperkt verwerken.

Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van jouw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk wanneer je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:

Stichting Voedselbank Achtkarspelen
Zoom 22-e
9231 DX Surhuisterveen
KVK 01143868

e-mail: secretaris@vb8.nl

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden je aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe je het beste contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Surhuisterveen, juni 2018

Integriteitscode Voedselbank Achtkarspelen

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door hun positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een integriteitscode en een aantal gedragsregels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers.

Vertrouwenspersonen
Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Klik hier voor meer info over integriteit en vertrouwenspersonen.

Klik hier voor meer info over gedragsregels.